कधी कधी वाटून जातं......

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कधी कधी वाटून जातं......

anand

कधी कधी वाटून जातं......

कधी कधी वाटून जात
गुलाबाच फूल व्हाव,
अय्या किती छान म्हणत
तू केसामध्ये माळून जावं ।।1।।

कधी कधी वाटून जात
लिपस्टिकची स्टिक व्हाव,
ओठावरल्या लालीमध्ये,
अलगदपणे मिसळून जावं ।।2।।

कधी कधी वाटून जात
पावसाची सर व्हाव,
तुला चिंब भिजवताना,
अलगदपणे चुंबून घ्यावं. ।।3।।

 - आनंद कुलकर्णी,