विरक्त पर्वत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

विरक्त पर्वत

mayuri khairnar
शुभ्र स्वच्छं त्या धुक्यात न्हाले,
पर्वत निश्चल जणू संन्यासी,
हिरवाईने नटतानाही,
अनासक्त जे या विश्वासी!

राहुनी जगती मोहमयी या,
खोल हरवल्या बद्ध मानसी,
अलीप्ततेचे गूढ उकलले,
अनुभवले त्या चैतन्यासी!