कलुषित झाले मन

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कलुषित झाले मन

Kiran Kshirsagar
कलुषित झाले मन

प्रिये तुला हरवुनी
कलुषित झाले मन माझे
तु होतीस सोबतीला
तोवर नव्हते मनावर ओझे

होते माझ्या जवळी फक्त
निरागस भाव मैत्रीचे
अन्‌ आस मनाला होती
वासनाहीन मिलनाची

दुर कुठे गेलीस तु
जाणतेपणात माझ्या
मी उरलो अस्तित्वहीन
स्वत:च्याच आयुष्यात

भावना सार्‍या संपल्या
जागताहेत वासना
मी आवरु पाहतो
कलुषित माझ्या मनाला

प्रिये तुझ्या भावनांचा
पाठव एक लखोटा
मी माझ्या वासनांना
देईन लगेच फाटा

किरण क्षीरसागर