रात्र वैऱ्याची

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

रात्र वैऱ्याची

Sameer Nikam
This post was updated on .
हि रात्र आहे  वैऱ्याची
नाही मला सोबत कुणा मित्राची

मनात दाटते भीती भुताची
पटकन नावे घेतो मी देवाची

मनाच्या कोपरयात आवाज करती  पायातील घुंगरू
डोक्यावरून चादर घेण्यास होते मग धडपड सुरु

खोटे स्मित हास्य आणतो मी ओठावर
तरीही का वाटे खोलीत भूतांचा वावर

रात्री मांजरीच्या रडण्याचा आलाय आता कंटाळा
मनात घर करतेय भुतांच्या गोष्टीचा जाळा

निरव शांतता झाली खोलीत
रात्र किडा मधेच किलबिल करीत

आतुरतेने पाहतोय वाट सकाळच्या पहिल्या सुर्यकिर्नाची
काही केल्या भीती जाईना भित्र्या मनाची

नाही दाखवत भीती चेहऱ्यावरची
कारण माहितेय मला..
आत्मा भटकते इथे बाजूच्या काकूंची