ज्यास मी....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ज्यास मी....

Kiran Kshirsagar
  ज्यास मी....

ज्यास मी त्याग म्हणतो
तेच खरे प्रेम आहे
ज्यास मी काव्य म्हणतो
त्यातच प्रितीचा रस आहे
ज्यास मी विरह म्हणतो
तो एक भोग आहे
ज्यास मी मिलन म्हणतो
ते फक्त मनांचे आहे
ज्यास मी सर्वस्व म्हणतो
ते मी तुला दिले आहे
ज्यास तु गीत म्हणते
ते एक भूलविणे आहे
ज्यास तु प्रीत म्हणते
ती एक खुळी रित आहे
ज्यास तु प्रियकर म्हण्ते
केवळ तु स्तुतीपर म्हणते
तु मला भाग्य समजते
तेही माझे भाग्यच आहे
मी तुझ्यावर खुष आहे
आणि काहीसा नाखुष आहे
तो तुझ्या दुराव्यामुळे
अन्‌ अकडण्याच्या सवयीने

             किरण क्षीरसागर