आठवण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आठवण

Kiran Kshirsagar
  आठवण

सायंकाळ होते रोज
रोज तुझी आठवण
सुर्यास्त होतो रोज
जात नाही आठवण
सकाळही होते रोज
पुन्हा येते आठवण
सुर्योदय होतो रोज
जन्म घेते आठवण
मध्यान्नही होतो रोज
तरी राहते आठवण
दिस-आठवडे जाती
जात नाही आठवण
महिने-वर्षे जाती
उरी तशीच आठवण
काही केल्या जात नाही
प्रिये तुझी आठवण
हृदयात माझ्या केली
फक्त तुझीच साठवण

           किरण क्षीरसागर