हितगुज

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हितगुज

Kiran Kshirsagar
    हितगुज

ओठांवरती गीत जुळावे
तुझ्या रुपाचे कौतुक व्हावे
हास्य मनोरे बांधत जावे
जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर

प्रतिबिंब मनी साठवावे
रुप तुझेच न्याहळत रहावे
भाव प्रितीचे सांगत जावे
अधिराज्य करावे क्षणाक्षणावर

मनाशी हितगुज करावे
प्रेमाचे हित जपत जावे
बांधावे बंध नित्य नवे
हृदयाच्या प्रत्येक कप्प्यावर

           किरण क्षीरसागर