ओलावा

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ओलावा

Kiran Kshirsagar
   ओलावा

अजुनही तसाच आहे
ओलावा पापण्यांचा
हळुवार सरकत चालला
ठाव घेण्या हृदयाचा
दुखावेल जाऊन पुन्हा
जखमेवर हृदयाच्या
ओलावा पापण्यांचा
हवा जरी कोरडीच
आत मात्र तसाच आहे
ओलावा पापण्यांचा
जीवन माझे संपेल
तेव्हा तरी संपेल का
ओलावा पापण्यांचा
जरी नाही संपला
पुसुनी टाका हातांनी
ओलावा पापण्यांचा

         किरण क्षीरसागर