उमलणारी कळी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

उमलणारी कळी

Kiran Kshirsagar
  उमलणारी कळी

तु आहेस निरागस कळी
तुज अनुभव नाही अजुनी
या नवख्या विचित्र जगाचा
तुज ठाऊक नाही अजुनी
बेभान वर्‍याचा झंझावात
तुज ठाऊक नाही अजुनी
मारा टपोर्‍या थेंबांचा
कि नाही ठाऊक अजुनी
ग्रीष्मातील उन्हाचे चटके
तु आहेस उमलणारी कळी
तु उमल निसर्ग नियमाने
नको उमलु कृत्रिमरित्या
कर आत्मसात अनुभव सारे
हळुवार क्रमाक्रमाने
तु आहेस उमलणारी कळी
नको चिरडु उमलण्याआधी
सुंदर रुप अभिनव तुझे
दाखवुन दे सार्‍या जगाला
चकित होऊनी सारे
न्याहळत राहतील तुजला

        किरण क्षीरसागर.