हुरहुर

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हुरहुर

Kiran Kshirsagar
     हुरहुर
मन माझं हुरहुरलं
आज तुला भेटण्या गं
ऒथंबले आसवं
डोळ्यांच्या पापण्यांशी
अंग माझं भारावलं
सुचेनासे झाले काही
पुन्हा पुन्हा आठवते
मुख तुझे हसणारे
पुन्हा पुन्हा सतावते
आठवणीतील पहिली भेट
अंधारले जग सारे
काही दिसेना समोर
वेडापिसा झालो आज
विरहाच्या दु:खाने फार
मन माझं हुरहुरलं
आज तुला भेटण्या गं

किरण क्षीरसागर.