राखेरी स्वप्न

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

राखेरी स्वप्न

Kiran Kshirsagar
     राखेरी स्वप्न

या भल्या मोठया विश्वात
कसा उमटवु ठसा स्वत:चा
जर राहून गेले स्वप्न अधुरे
तर मी गेल्यावरही
नाशवंत देह हा जेव्हा
धगधगत्या ज्वालांत राख  होईन
ती राख जेव्हा मिळेल
पवित्र गंगेच्या धारेत
जल संजीवन होऊन
तहानलेल्यांना तृप्त करेन
जर गेली कुणाच्या शेतात
अंकुरणार्‍या बीजातून डोकावेन
व बहरेन भरघोस पुन्हा
जर भस्म होऊन
गेलीच कुणाच्या माथी
मानवतेचा संदेश देईन
अन्‌ मिळालीच धुळीला
तर नामशेष होईन
स्वप्न तसेच राहीन अधुरे
पुन्हा एकदा राखाळलेले

                           किरण क्षीरसागर