डोळ्यांच्या प्रतिमेत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

डोळ्यांच्या प्रतिमेत

Kiran Kshirsagar
डोळ्यांच्या प्रतिमेत

उठता, बसता
चालता, बोलता
लोळत असता
न्याहळतो आरसा.

आरशात पाहतो
प्रतिमा डोळ्यांची
डोळ्यांच्या प्रतिमेत
सामावला असतो
हसरा चेहरा.

हसरा चेहरा
लाजतो हळुच
हळुच लाजून
लवती पापण्या
लवत्या पापण्या
हळू वर होती
चोरून बघण्या.

                  किरण क्षीरसागर