भुक निवाली

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

भुक निवाली

Kiran Kshirsagar
        भुक निवाली

घन गर्द जांभळे आभाळभर
श्रावण झरे व्याकुळ धरेवर
इंद्रधनुचे रुपरंग मनोहर
ऒठांवर अडखळे गीत सदोहर

सृष्टी बहरली आंगोपांगी छान
गर्द हिरव्या झाडीच्या दाटीमधुन
ऎकु येतसे सुमधुर धुन
त्यात हरवते माझे तन मन

लोंबती कणसे ताटातुनी खाली
दाणे मोत्यापरिस भरुन आली
स्वप्ने दुनियेची साकार झाली
झोळी भरुन बळीची भुक निवाली

               किरण क्षीरसागर