हास्य तुझे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हास्य तुझे

Kiran Kshirsagar
   हास्य तुझे

मी सुखावतो नित्य नवा
पाहुनी हास्य तव गालावर
हास्य तुझे राहो अबाधित
त्या जीवनभराच्या सोबतीत
रोज उगवतो दिनकर येथे
घेवुन नवी शुभ सकाळ
रोजच येतो न चूकता अगदी
तरिही वाटतो हवाहवासा
चैतन्य असते ठायी त्याच्या
दूर सारुन अंधारी वाट
हास्य तुझेही रोज फुलावे
नित्य नव्या उल्हासाने
नजर कुणाची बाधो न तुजला
अधिक सुंदर व्हावे वदन ते
चोरु कुणी पाहिले तव हास्य
तर प्रतिकार असा जोमाने कर
येणार्‍या अडथळ्यांना तोंड दे
तुझ्या स्वत:च्या सामर्थ्यातून
त्यासाठी राहिन मीही सदैव
खंबीरपणे तुझ्या पाठीशी उभा

                किरण क्षीरसागर