मोगरा फुलवुन अंगणी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मोगरा फुलवुन अंगणी

Kiran Kshirsagar

 मोगरा फुलवुन अंगणी

मोगरा फुलवुन अंगणी
सुगंध दरवळविला मनी
काळजी घेवुन नीट नेटकी
मायेने त्यास जपले होते
खत पाणी देवुन त्यास
हिरवेगार केले होते
मध्येच अशी गेली सोडुन
अंगण आमचे ओस पाडुन
मोगराही आता सुकला आहे
तुझ्या सहृदय आठवणीने
आम्ही त्यास समजविले आता
तुला भेटविण्याची देवुन आश्वासने
क्षणभर आज ये तु माहेरा
बहरेल नव्याने पुन्हा मोगरा
सुगंध अंगणी दरवळेल सारा

               किरण क्षीरसागर