आठवण झाली तुझी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आठवण झाली तुझी

Kiran Kshirsagar
 आठवण झाली तुझी

पावसाच्या आल्या सरी
तु अशी दुरवरी
आठवण झाली तुझी
पावसात भिजाया

मंद झुळुक वार्‍याची
वाट पाहतो भेटीची
आठवण झाली तुझी
झोपाळ्यावर बसाया

रात्र पुणवेची आली
तु किती दुर गेली
आठवण झाली तुझी
चांदण्यात फिराया

क्षण भेटीचा आला
तु असा विलंब केला
आठवण झाली तुझी
एकमेका भेटाया

                 किरण क्षीरसागर