लगबग

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

लगबग

Kiran Kshirsagar
    लगबग

आकाशी मेघ दाटले
मेघ न दिसती आता ते
एकसंघ होऊन त्यांनी
सबंध विश्व व्यापिले

अंधारले जग सारे
लगबग सुरु जिकडे तिकडे
सोसो करत वारा वाहे
गारवा अंगास झोंबु लागे

मोर नाचरा चित्कारतो
दुर आंब्याच्या बनात
कलकल सुरु होते
दाट झाडीच्या वस्तीत  

थेंब टपोरे पडु लागती
व्याकुळ धरतीच्या पोटात
चित्त प्रसन्नते मातीच्या गंधाने
अवघ्या एका श्वासात

           किरण क्षीरसागर