आला आला श्रावण महिना

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आला आला श्रावण महिना

Kiran Kshirsagar
आला आला श्रावण महिना

आला आला श्रावण महिना
आहे दुरवरी माझी बहिणा
आतुरले मन रक्षा बंधना
काय करावे मला कळेना
हुरहुर मनाची काही थांबेना

आला आला श्रावण महिना
राखीचे हे अतुट बंधन
वाटेत माझ्या मोठे कुंपण
कोण मला त्यापलिकडे नेईन
त्याचा मी उतराई होईन

आला आला श्रावण महिना
बहिण माझी खुप लाडकी
मजवाचुन झाली एकाकी
घेवुन वाहन तु बिनचाकी
माझ्यासाठी जवळ येकी

आला आला श्रावण महिना
घेवुन जुन्या आठवणींना
येईल घेवुन राखी बहिणा
देईन तिला प्रेमाचा नजराना
आनंद होईल स्विकारताना

आला आला श्रावण महिना

                किरण क्षीरसागर