श्रावण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

श्रावण

Kiran Kshirsagar
श्रावण

श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण
जलधारांचा महिना श्रावण
नद्या गाती श्रावण गान
पायाखाली हिरवळ छान

श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण
फुलाफळांचा महिना श्रावण
डोलु लागती हिरवी शेते
काळी माती सुगंधीत होते

श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण
सौंदर्याचा महिना श्रावण
कडे कपार्‍या बहरुन जाती
झरे,निर्झर खळखळ वाहती

श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण
चैतन्याचा महिना श्रावण
मंत्र मुग्ध करिते कोकिळा
मधुर स्वरांनी परिसर सगळा

श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण
मांगल्याचा महिना श्रावण
भल्या पहाटे ऎकु येतो
घंटा नाद शिवालयी होतो

श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण
आठवणींचा महिना श्रावण
प्रित फुलांची होते आठवण
सुगंध मनी करितो उधळण

किरण क्षीरसागर