सौंदर्य

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

सौंदर्य

Kiran Kshirsagar
    सौंदर्य
घातली किती आभुषणे
उपयोग काय त्याचा
जर ठेवली उघडीच
वस्राविना सुंदर काया

आभुषणे सौंदर्य खुलविती
पण वस्रे लज्जा राखती
लज्जेहुनी मग ती
आभुषणे काय कामाची

बाह्य सौंदर्याहुनही
सौंदर्य मनाचे खुलवावे
जिंकुन घ्यावे जग हे
मनाच्या मोठेपणाने

सौंदर्य खुलते आपोआप
जेथे संस्कृतीचा वारसा
नैसर्गिक सौंदर्य जपताना
बघणे लागत नाही आरसा

          किरण क्षीरसागर