तुटलेली मने

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुटलेली मने

Kiran Kshirsagar
   तुटलेली मने

वाटते पुन्हा पुन्हा
निशब्द भेट घ्यावी
आसवांच्या धारांनीच
मने सच्छ धुवावी

याआधी कुणी कुणाला
जणु ओळखत नव्हतो
आता इथे नव्याने
ओळख करुन घ्यावी

आठविणे नको पुन्हा
गतकाळातील हेवेदावे
भविष्यातही नको पुन्हा
भुतकाळाची शापित गावे

होवु सवंगडी नव्याने
मैत्रीच्या धाग्यांनी पुन्हा
एकत्र गुंफुन घेवु
कधी तुटलेली मने

               किरण क्षीरसागर