श्रावणात आठवणी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

श्रावणात आठवणी

Kiran Kshirsagar
 श्रावणात आठवणी

या श्रावणात सखे मी
रिमझिम धारा झेलत सुखावलो
दुखावलो, आठवण होताच तुझी
मन आल्हाद झाले
हिरव्यागार हिरवळीने
स्पर्श तुझ्या आठवणीचे
जड करुन गेले
उन पावसाचा खेळ
किती वाटतो मजेचा
मौज नाहिशी करतो
तुझ्या आठवांचा मेळ
श्रावणाची रिमझिम
सृष्टी सारी बहरते
आठवणींची धामधुम
मन माझे हुरहुरते
खळाळती नदी नाले
उभा शिवारही डोले
तुझी आठवण येता
मन वेडेपिसे झाले

       किरण क्षीरसागर.