मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा...

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा...

Sagar
रस्त्यावरून जाताना मंदिर दिसले की
कधी पाया पडेनच असे काही नाही,
पण कुणा माणसाला चुकून पाय लागला
 तर मात्र पाया पडेनच पडेन ||१||
मग मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा....
                        मूर्तीसमोर कितीही वेळ बसलो तरी
                        कधी ध्यान लागेलच असे काही नाही,
                        पण कुणासाठी तरी काम करताना मात्र
                        भान हरपून काम करतोच करतो ||२||
                        मग मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा....
कुणा देवासाठी उपास तापास
कधी करेनच असे काही नाही,
पण दुस-याला मदत करताना मात्र
तहान भूक विसरून काम करेनच करेन ||३||
मग मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा....
                        नवस बोलल्यावर त्याचे फळ मिळते
                        यावर कधी विश्वास ठेवेनच असे काही नाही,
                        पण शुद्ध मनाने केलेल्या कामाचे फळ मिळते
                        यावर मात्र विश्वास ठेवतोच ठेवतो ||४||
                        मग मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा....
मूर्तीसमोरचा कितीही चांगला
प्रसाद कधी खाईनच असे काही नाही,
पण प्रेमाने दिलेल्या अन्नाचा कण न कण मात्र
कसाही असला तरी चवीने खातोच खातो ||५||
मग मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा....
                        पाप आणि पुण्याची भाषा
                        कधी कळेलच असे काही नाही,
                        पण 'चांगले बनणे आणि चांगले करणे'
                        याप्रमाणे मात्र जगण्याचा प्रयत्न करतोच करतो ||६||
                        मग मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा...

naamagumjaayegaa
khooooop chhaan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: मी आस्तिक की नास्तिक तुम्हीच सांगा...

Sagar
Dhanyawad!!!