मी राजा तु राणी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मी राजा तु राणी

Kiran Kshirsagar

मी राजा तु राणी

झाडांमधुनी किलबिल किलबिल
पक्षी गातात गाणी
साथ आपुली अशीच अविचल
मी राजा तु राणी

एकांती मग राहु आपण
कधी कुणास ना भिऊ
रात्रीला पडे टिपूर चांदणं
प्रितीत आपण त्याच्या न्हाऊ

कधी हरवल्या वाटा आपुल्या
तरिही आपण भेटु
हरवण्या अगोदर सावल्या
चित्र मनात रेखाटू

एकमेकांसाठीच त्याने
जीव आपला निर्मिला
आज खुप प्रयत्नाने
देव मला भेटला

           किरण क्षीरसागर.