तुझ्या आठवणीत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुझ्या आठवणीत

Kiran Kshirsagar
    तुझ्या आठवणीत

मन सुन्न सुन्न का होते
तुझ्या आठवणीत प्रिया रे
मी अनेकदा तुला विसरते
तु आठवतो पुन्हा पुन्हा रे

मज ठाउक जर का असते
तु सोडुन जाशिल मजला
मी गुंतवुन ठेवले नसते
हृदय तुझ्या हृदयाला

जरी आज मी सुखात
तरी व्याकुळ होतो जीव
आठवण होते जेव्हा
तुझी भासते उणीव

मन चिंतीत असते तुजला
वाटते डोळे भरुन पहावे
तु भेटतही नाही मजला
तरिही तुला सुखची प्रार्थिते

             किरण क्षीरसागर.