सांज

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

सांज

Kiran Kshirsagar
      सांज

हि सांज आता नकोशीच होते
अंधारात मला आळवुन घेते
गोष्ट होती निराळी तेव्हाची
जेव्हा तुझी सोबत असायची

अंगणातील पिंपळावर पक्षी
किलबिलाट करतात यावेळी
मनातील घरट्यात आठवणी
हल-कल्लोळ करतात अवेळी

वाट पहायचो सांज व्हायची
तु देवळात दिवा पेटवायची
माझे पाउल तिकडेच यायचे
तुझेही तिथेच दर्शन घडायचे

पेटवुन ज्योत प्रकाशमय व्हायची
सहाणेवर चंदन उगाळायची
दुरुनच तुला न्याहाळत असायचो
प्रत्येक हालचाल टिपून घ्यायचो

आता मिनमिनत नाही दिवाही
तु दुर गेल्यापासुन
अंधारातच असतो देवही
तुझे गाव बदलल्यापासुन

         किरण क्षीरसागर.