श्रावणसरींनो !

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

श्रावणसरींनो !

Kiran Kshirsagar
 श्रावणसरींनो

श्रावणसरींनो!
असाच शिडकाव करत रहा
उन्हाच्या रेशमी तिरमीनंतर
मध्येच थांबा क्षणभर तुम्ही
नाचु बागडु द्या बाल गोपाळांना
ओल्या ओल्या हिरवाळीवर
पुन्हा अचानक येवुन जा
ओलेचिंब करा तयांना
माखु दे सर्वांग त्यांचे
तांबुस लाल मातीने
मध्येच थांबा क्षणभर तुम्ही
पंख झटकु द्या पाखरांना
चोचीत चारा घेवुन त्यांना
घरट्यात पिलांजवळ जावु द्या
श्रावणसरींनो!
असाच लपंडाव करत रहा
कधी उन्हाच्या तिरमीबरोबर
कधी बाल गोपाळांबरोबर
तर कधी पाखरांसमवेत
आनंदी व्हाल तुम्हीही
आणि तुमच्यासमवेत जगही

           किरण क्षीरसागर.