काव्य प्रपंच

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

काव्य प्रपंच

Kiran Kshirsagar

   काव्य प्रपंच

स्रोत हा अभिप्रेत ना
सुचते आपोआप
पोत हा अंगीभुत ना
शब्दांचे मोजमाप

चिंतनात हरवता मग
शब्द जन्मती
शब्द जुळवता मग
काव्य बहरती

काव्य हा प्रपंच
आयुष्यास सोबती
काव्यातुनच जीवनास
दिशा भेटती

काव्य हा पंचप्राण
वंदनीय सदैव
सरस्वतीचा मान
पुजनीय सदैव

    किरण क्षीरसागर.