वाट त्याची पाहतो

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

वाट त्याची पाहतो

Kiran Kshirsagar
वाट त्याची पाहतो

डोळ्यात प्राण आणुन
वाट त्याची पाहतो
ढगांतुन बरसण्याऐवजी
तो डोळ्यातुन वाहतो

नुसतेच उठवतो काहुर
रोज सांज-सकाळी
निघुन जातो दुर
निकडीच्या वेळी

कोरडे ठाक झाले
उरले सुरले डोह
जगणे असह्य झाले
तरी सुटेना मोह

चारा पाण्यावाचुन
तडफडतात मुके जीव
चित्र विदारक पाहुन
तरी येईना किव

त्याचे नाही चुकले
आपणच पळविले त्याला
नष्ट करुन जंगले
घरे बांधली स्वत:ला

झाडे झुडपे तोडुन
रस्ते केले रुंद
त्याने पाहिले आडुन
येणे केले बंद

    किरण क्षीरसागर.