प्रेम म्हणजे खरंच काय असतं?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

प्रेम म्हणजे खरंच काय असतं?

Sagar
प्रेम म्हणजे भावनेचा एक अत्युच्च आविष्कार.
प्रेम म्हणजे निरागस उत्कटता.
प्रेम म्हणजे निर्लेप मनाचा आविष्कार.
प्रेम म्हणजे ‘मी’ चा पूर्ण लोप.
प्रेम म्हणजे डोळ्यात नकळत आलेलं पाणी.
प्रेम म्हणजे आकाशाएवढे झालेले विशाल मन.
प्रेम म्हणजे दोन मनांचा अद्वैत भाव.
प्रेम म्हणजे निरपेक्ष भावना.
प्रेम म्हणजे दु:खाने सुखाशी केलेलं साटेलोटे.
प्रेम म्हणजे आठवणीने झालेलं प्रफुल्लित मन.
प्रेम म्हणजे वाढलेला देवावरचा विश्वास.
प्रेम म्हणजे ‘ I am somebody’ ची जाणीव.