मोरपीस

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मोरपीस

Kiran Kshirsagar      मोरपीस

मंद वा-याच्या झुळकेमध्ये
मोरपीस हाती धरुनी
गालावरती फिरवीत होतो
एकाकी या जगतामध्ये
दु:ख सारे दुर सारुनी
मनास माझ्या रिझवीत होतो
मंद वा-याची झुळुक आता
हळुवार घोंगाऊ लागली
वेग तिचा मज जाणवला होता
पुन्हा येईल पुर्वपदावर
या आशेवर चालत राहिलो
परंतू पुर्वपदावर येण्याऎवजी
पुढच्या पदावर गेली ती
कधी अचानक उठले वादळ
क्षणात सारे अस्त-व्यस्त
मोरपीस हातामधले
नेले मजपासुन हिरावुन
जोरदार बसला तडाखा
असंख्य झाल्या जखमा
जखमा आता भरुनी आल्या
मोरपीस गेले ते गेले
चुटपुट मनास लावुन गेले.

    किरण क्षीरसागर