किनारा

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

किनारा

Kiran Kshirsagar


        किनारा

किती वल्हवली नाव तरी
जवळ का येत नाही
तो दुरचा किनारा.
हळुवार फेसाळणा-या लाटा
संदेश किना-यावर नेती
मी आल्याचे सुचीत करुन
पुन्हा माघारी फिरती.
एकामागुन एक असे
संदेश किना-यास मिळती
तो मात्र तिथेच स्थिर
स्थितप्रज्ञासारखा.
स्थिर तरीही आसुसलेला
सज्ज उभा स्वागतासाठी
उत्साहाने स्वागत करतो.
गतिमान विश्वातला मी
क्षणभर विसावतो अन्‌
उदास होऊन निरोप घेतो.
स्थिर किनारा हळवा होतो
पाठमो-या आकृतीकडे पाहत
लाटांचे आघात सोसत असतो.

          किरण क्षीरसागर.