गुंता मनाचा

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

गुंता मनाचा

kiran Kshirsagar

        गुंता मनाचा

मनाचिये गुंती गुंतलो अफाट
उगवेना काही स्वप्नांची पहाट
कल्लोळ भावनांचा दाटतो कधीचा
वाढतोच आहे गुंता मनाचा

दिसते जरी हलकेच आवरण
त्याखालीही आहे अजुन प्रावरण
पहा सोलुनी वेष्ठने आतली
माहित नाही कितीक लपेटली

कशास पडता फंदात त्याच्या
घट्ट रुजल्या गाठी मनाच्या
सुटेल गुंता हलकेच आता
नादात त्याच्या मिसळुन जाता.

                 किरण क्षीरसागर.