शेतात माय ....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

शेतात माय ....

kiran Kshirsagar       शेतात माय ....

प्रखर उन्हात गडद सावल्या
विसावा घेती व्याकुळ जीव
उन्हाच्या झळाया हवाही तापते
शेतात माय तरिही राबते

पिक डौलदार मन आनंदते
डोळ्यात तिच्या रास दिसते
घास तोंडाशी आलाय खरा
धास्ती जिवाला जाईन का घरा

अचानक अशा अंधारल्या दिशा
सोसाट आला वादळ वारा
सोबतीला त्याच्या पावसाच्या धारा
घेवुन आला टपो-या गारा

उभा शिवार आडवा झाला
पिकाचा करार निघुन गेला
फाटले आभाळ झाकणार काय
धाय मोकलुन रडते माय.

          किरण क्षीरसागर.