मस्त जगा....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मस्त जगा....

kiran Kshirsagar


      मस्त जगा

येईल त्याला,
हॅलो हाय.
जाईल त्याला,
बाय बाय.
कशाला उगाच,
हाऊ आणि व्हाय.
घालायला नकोच,
फाटक्यत पाय.
जगायचे मस्त,
रडायचे नाय.
करायची फस्त,
दुधावरची साय.
चालायचे रास्त,
चिडायचे नाय.
रहायचे स्वस्थ,
करायचे काय.

     किरण क्षीरसागर.