ऐन वसंतात…..

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ऐन वसंतात…..

मनिषा नाईक (माऊ)
ऐन वसंतात बाई का गं उदास कोकिळा
नवी पालवी देहाला अन मनाचा पाचोळा ||धृ ||

भरल्या अंगी भिनला ओल्या व्यथेचा गारवा
कोर्या मनात घुमला तुझ्या प्रीतिचा पारवा
झुले काळीज अंगणी आठवांचा गं हिंदोळा ||१||

मेंधीच्या गं पानामधी जीव गुंतला गुंतला
नवतीचा रंग गोरा कसा खुलला खुलला
हळदीच्या उन्हामंधी सोनचाफा झाला खुळा ||२||

मन कावरं बावरं , मन केवड्याच रान
किती सावरू आवरू आज सुटले हे भान
किती जपून ठेवलं तरी लागल्या गं झळा ||३||

नाही संपला अजुनी सये तुझा वनवास
तुझी भेगाळली धरा तरी अंबराचा ध्यास
उभा पेटला वणवा सारा करपला मळा ||४||

सनईचा सूर का गं असा बेसूर लागला
वेदनेचा हा सोहळा चारचौघात गाजला
किती दाबला हुंदका येती आतूनच कळा ||५ ||

ऐन वसंतात बाई का गं उदास कोकिळा
नवी पालवी देहाला अन मनाचा पाचोळा ||

- मनिषा नाईक (माऊ )