प्रणयाच्या धुंदीत.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

प्रणयाच्या धुंदीत.

kiran Kshirsagar

 प्रणयाच्या धुंदीत.

सदेह भिजावे ओलेचिंब
हलक्या हलक्या सरींत
कोसळतांना रम्य पहावा
धबधबा खोल दरीत

चांदण्यात फिरु दोघांनी
गच्च काळोख्या रातीत
लागेल लोणी पायाला
मऊ काळ्या मातीत

पापण्या मिटुनी अलगद
चुंबुन घ्यावे ओठांनी
बटांना सैल सोडत
मोकळ्या कराव्या बोटांनी

फुलतील बागा फुलांच्या
वारा होईल सुगंधीत
विसरु अस्तित्व जगाचे
दोघे प्रणयाच्या धुंदीत.

              किरण क्षीरसागर.