संकटांना ठाउक असते

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

संकटांना ठाउक असते

kiran Kshirsagar
संकटांना ठाउक असते

वादळाच्या तडाख्यात
उडुन गेली झोपडी
अस्त व्यस्त संसार सारा
दीनवाणी झाली बापडी

टिपकायचे छत जरी
झाकलेला होता संसार
क्षणार्धात घडले सारे
उडाला फाटका आधार

आसवंही वाहत नाही
कोरडया त्या डोळ्यांतुन
शब्दही फुटत नाही
विदीर्ण झाल्या मनातुन

संकटांना ठाउक असते
कुणावर जाउन आदळायचे
गरिब आहेत असे कुणी
जे काहीच नाही बोलायचे

घेणे देणे नाही त्यांना
स्वत:च तु सावरुन घे
नसेल येत सावरता तर
कुठेही जाउन जीव दे

देव तरी पाहतो कसा
उघडया त्याच्या डोळ्यांनी
अंर्तज्ञानी असतो म्हणता
पहावे त्याने मिटलेल्याच डोळ्यांनी

येईल का कधी समानता
सांगा तरी या जगतात
कुणी जगते सुखात
अन कुणी मरते दु:खात

         किरण क्षीरसागर.