घट भरले

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

घट भरले

kiran Kshirsagar
   घट भरले

आठवांचे ओझे आता
सांग कुठवर पेलु
दु:ख माझ्या मनातले
सांग कुणाजवळ बोलु

सारे काही आयुष्यात
मिळ्वुन आहे झाले
तरी अजुन जीवनात
हसु नाही फुलले

बोच तिच मनाला
एक सारखी सतावते
मन माझे दबलेले
कुणाजवळ ना उलगडते

नाही कशाची भ्रांत
माझ्या समोर आता
तरी त्राण ना उरले
माझ्या देहात आता

हे जगणेच आहे माझे
दुस-या पुरते उरले
जुन्या तुझ्या आठवांनी
मनातील घट भरले

रिते कधी करशील
सांग त्या घटांना
थांबव आता तरी
ओसंडणा-या आठवांना

       किरण क्षीरसागर