नाते कवितेशी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नाते कवितेशी

kiran Kshirsagar
      नाते कवितेशी
  व्यक्त होता येत नाही
  मला कधी कुणाशी
  म्हणुनी मी जोडले आहे
  नाते कवितेशी
  तीच माझी सखी आणि
  तीच माझा श्वास
  मी उलगडत जातो
  तिच्याच जवळ खास
  तीच माझ्या स्वप्नांची
  एकमेव आशा
  तीच देईल माझ्या
  अपेक्षांना दिशा
  मला व्यक्त होण्याचा
  तीच एक आधार
  तिच्या या आधाराचा
  वाहतो मी भार.
           किरण क्षीरसागर .