नको येरझार जीवा......

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नको येरझार जीवा......

सोनाली

आता राखायचे मौन इतुके
की शब्दांनाही नवल व्हावे ॥
 
आता राखायाचे अंतर इतुके
की भावनांचे निर्झर व्हावे ॥
 
आता आकळले रहस्य जीवा
की तुझ्यापायी लीन व्हावे ॥
 
आता आनंदाचा कंद दिसावा
की मीपण विरून जावे ॥
 
आता नको येरझार जगाचा
की आत्मरंगी रंगून जावे ॥
 
आता मागायचे तुज प्रियवरा
की हृदयी  लीन व्हावे ॥