विसरून जात आहे

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

विसरून जात आहे

क्रांति
हल्लीच मी जराशी बदलून जात आहे
लक्षात ठेवण्याचे विसरून जात आहे

प्राजक्तगंध नाही उरला लुटावयाला
अस्तित्वगंध माझा विखरून जात आहे

नैराश्यकाजळीच्या पडद्यात लोपलेल्या
वाटा उदासवाण्या वगळून जात आहे

देण्यासमान हाती नव्हतेच फार काही
आयुष्य फक्त माझे उधळून जात आहे

आता तहान नाही शमणार या सरींनी
तू थांब श्रावणा, मी बरसून जात आहे

होते फुलायचे की सुकणेच भाग होते?
आता नकोत चर्चा, बहरून जात आहे

क्रांति
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: विसरून जात आहे

सचिन काकडे
भारी...!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: विसरून जात आहे

भारती सरमळकर
In reply to this post by क्रांति
लयी भारी क्रांती ताई :) तु अफ़लातून आहेस ग
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: विसरून जात आहे

सृजा
In reply to this post by सचिन काकडे
खूपच मस्त गं मावशी! :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: विसरून जात आहे

मनिषा नाईक (माऊ)
In reply to this post by क्रांति
सुंदर