!! प्रिये फक्त तुझ्याचसाठी !!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

!! प्रिये फक्त तुझ्याचसाठी !!

prasad Mahajan
!! प्रिये फक्त तुझ्याचसाठी !!
 
वसंताच्या गारव्यात
ऋतू हा बहरतो
तुझ्या माझ्या प्रेमात
संसार हा सजतो
पाण्यातील कमळावर
भान भ्रमराचे हरते
तुझ्या सुंदर चेहऱ्यावर
स्मीत हास्याचे फुलते
नदीचा प्रवाह पाहता
काळे ओढ समुद्रासाठी
रात्रीस चांदणे दिसता
लागे आस तव भेटीसाठी
चातकाची गोष्टच भारी
तहानलेला पाण्यासाठी
प्रेमाची ही कविता सारी
प्रिये फक्त तुझ्याचसाठी
 
--
 
Regards,
Mr.Prasad C Mahajan
M.E.(CSE)
9028850154