!!भान माझे हरवले!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

!!भान माझे हरवले!!

prasad Mahajan
!!भान माझे हरवले!!
 
पौर्णिमेचा चंद्र पाहता
शब्द माझे उमलले
रूप तुझे वर्णता
भान माझे हरवले
गीत माझे
भाव तुझे
सुर ते गवइले
भान माझे हरवले
हाक माझी
साथ तुझी
स्वप्न हे सजवले
भान माझे हरवले
हृद्य माझे
घर तुझे
तुझ्याच नावे करविले
भान माझे हरवले


--
Regards,
Mr.Prasad C Mahajan
M.E.(CSE)
9028850154