संगीत

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

संगीत

Madhura Khalatkar
काय असे हे संगीत?
मेळ विविध भावनांचा  
सुरांची जोड कल्पनेला
रिझवे जो ताल मनाला

हेच असे का ते संगीत?

कधी केवळ स्वरांचे
नसे शब्द तरी बोलणारे
एकांतात विलीन करणारे
कधी एकांत दूर सारणारे

हेच असे का ते संगीत?

कधी रिमझिम पावसात
कधी झुळझुळणाऱ्या वाऱ्यात
कधी पक्ष्यांच्या किलबिलाटात
मायेच्या अंगाई गीतात

हेच असे का ते संगीत?

चिंतामुक्त असे आल्हाददायी
कुणाच्या जीवनाचा आधार
कुणाच्या जीवनाचा अर्थ
परमेश्वराशी जोडते जे नाते

हेच असे का ते संगीत?मधुरा खळतकर
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: संगीत

shasha
हेच असे का ते संगीत?

कधी रिमझिम पावसात
कधी झुळझुळणाऱ्या वाऱ्यात
कधी पक्ष्यांच्या किलबिलाटात
मायेच्या अंगाई गीतात

हेच असे का ते संगीत?


sahiiiiiiiii.... :)