आठवण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आठवण

Nilesh
फुलाची ती वात आहे दीपात दडलेली ....
सनई ती गोड आहे स्वरात लपलेली .....
आठवणीचे ते पक्षी आहे घरट्यात शिरलेले ......
तूच स्वप्नात यावी म्हणून गाढ निजलेले........
निलेश \0/ ;
9975407484