विरह

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

विरह

Nilesh
तुझ्याच साठी मी हे सर्व अर्पण केले
तू जवळ नव्हती म्हणून हे जीवन संपून गेले ....
जीवनाच्या या रांगेत मला कमी कशाचीच नव्हती ...
पण तू जवळ नव्हती म्हणून मन घुटमळले तुझ भोवती...
परत तू आलीस जेव्हा तुला सर्व काही कळले ...
पहिले मी तेव्हा तुला, तुझ कडून अश्रू न थांबवल्या गेले...
परत मग तू निघून गेलीस पण , मागे वळून तू पहिले ....
मनातल्या मनात मग तूच बोलली कि मीच एकटे राहिले
कि मीच एकटे राहिले....कि मीच एकटे राहिले......