प्रेम

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

प्रेम

manojsjoshi
प्रेम                                                                                 (part 1 )

प्रेम .......म्हणजे …..

आपल्या    जीवनला कलाटणी देत  ते प्रेम

डोळ्यात डोळे घालून स्वप्नं दाखवणारं ते प्रेम

विरहातही  मन ज्याचा धावा करतं ते प्रेम

न व्यक्त करता डोळ्यात दिसतं ते प्रेम

अनेक भावना जागं करणारं ते प्रेम

खूप भांडून सुद्धा कधीही कमी न होणारं ते प्रेम

नकळत  हसणं, स्वप्नात हरवून जाण म्हणजे प्रेम

प्रेमाचे क्षण आठवताच मन मोहरून जात  ते  प्रेम

अश्या ह्या प्रेमाच्या    विविध     छटा  आपल्याला सर्वत्र  आढळतात
अन आपल्या जीवनात रंगांची उधळण करतात ….....                                                                                 मनोज जोशी