विरह

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

विरह

prasad Mahajan


       !! विरह !!
विरहात तुझ्या एकटा
असतो उभा मी रात्री अंधारात
चंद्रतारकत होतो तुझा भास
                   तुझे ते सुंदर लाजणे
                   शोधतो मी त्यांच्यात
                  तुझ्या आवडत्या रातराणीचा
                  येतो प्रसन्न सुवास
तुझे ते इवलेसे डोळे
पाहतो मी त्यात स्वतःस
तुझी ती हाक मला रास
                 तुझा चेहरा हसता
                 पाहतो मी त्यांच्यात
                 मन वेड्या लागे तुझी आस
  
--
Regards,
Mr.Prasad C Mahajan
M.E.(CSE)
9028850154