मरणे झकास झाले.!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मरणे झकास झाले.!

तन्मय फाटक

रात्रीस चांदण्यांचे जत्थे उदास झाले
नव्हतीस तू म्हणुनी सारे भकास झाले.!
 
तो चंद्र पौर्णिमेचा ढाळीत अश्रू होता
पाहून त्यास सारे अंबर हताश झाले.!
 
उपमा किती दिल्या मी तुजला उदात्ततेच्या
गेलीस तू निघुनी अन स्वप्नंच खलास झाले.!
 
माझी कधीच नव्हतीस, समजाविले मनाला
माझ्या मनांस का हे खोटे आभास झाले.?
 
हरवून सूर सारे गाणे निघून गेले
आलाप सुरवेडे भलते उदास झाले.!
 
माझ्या मनांस वेड्या फसवून आज गेलीस
जगणे तुझे बघुनी सरड्याचे भास झाले.!
 
ऐसे तुला विसरलो हट्टास पेटुनी मी
तुझ्याच आठवांचे भोवताली फास झाले.!
 
गेलीस सोडूनी तू, आभार मानले मी
सुटलो जिण्यामधुनी, मरणे झकास झाले.!
 

-- तन्मय फाटक
९९२१८१९८१७
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: मरणे झकास झाले.!

Nilesh
mast....